คำถาม

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกมีกี่ประเภท
  ก.  1 ประเภท 
  ข.  2 ประเภท 
  ค.  3 ประเภท 
  ง.  4  ประเภท
2. โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ เป็นงานกราฟิกประเภทใด
  ก.  กราฟิกวาดภาพ 
  ข.  กราฟิก 2 มิติ 
  ค.  กราฟิกการนำเสนอ 
  ง.  กราฟิก 3 มิติ
3. งานออกแบบแปลนตึก เป็นงานกราฟิกในโปรแกรมใด
  ก. โปรแกรมช่วยออกแบบ 
  ข.  โปรแกรมสร้างภาพและตกแต่ง  
  ค.  โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ 
  ง.  โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
4. การสร้างแผนที่อากาศหรือการสร้างภาพนามธรรมิ เป็นงานในโปรแกรมใด
  ก. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  ข.  โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ 
  ค.  โปรแกรมช่วยออกแบบ 
  ง.  โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ
5. โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ ถือเป็นงานกราฟิกประเภทใด
  ก.  งานกราฟิกนำเสนอ 
  ข.  งานกราฟิกวาดภาพ 
  ค.  งานกราฟิก 3 มิติ 
  ง.  งานกราฟิกภาพเคลื่อนไหว
6. ข้อใดคือเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
  ก.  กราฟิกแบบบิตแม็ป ,กราฟิกแรสเตอร์ 
  ข.  กราฟิกแบบบิตแม็ป , กราฟิกแบบเวคเตอร์ 
  ค.  กราฟิกเส้นสมมติ , กราฟิกเชิงวัตถุ 
  ง.  กราฟิกแบบบิตแม็ป , กราฟิกเชิงวัตถุ
7. เทคนิคกราฟิกแบบบิตแม็ป เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร
  ก.  โปรแกรมระบายสี (Paint program) 
  ข.  โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ช้อป (photoshop) 
  ค.  โปรแกรมคอเรลดรอว์ (Corel draw) 
  ง.  โปรแกรมเวิร์ด (Word)
8. จำนวนของจุดที่แสดงบนจอภาพ ในแนวตั้งและแนวนอน แต่ละจุดเรียกว่าอะไร
  ก.  mode 
  ข.  pixel  
  ค.  screen 
  ง.  moniter
9. ข้อดีของกราฟิกแบบบิตแม็ป คือข้อใด
  ก.  สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ 
  ข.  การประมวลผลภาพบางอย่างมีข้อจำกัด 
  ค.  สามารถตกแต่งภาพได้ 
  ง.  ออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
10. ข้อใดคือข้อเสียของกราฟิกแบบเวคเตอร์
  1. จัดเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น 2. ใช้เนื้อที่จัดเก็บน้อย 3. เปลี่ยนแปลงขนาดของภาพไม่ได้ 4. ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้    
  ก.ข้อ 1 และ 2 
  ข.ข้อ 2 และ 3 
  ค.ข้อ 3 และ4 
  .ข้อ 1 และ 4
11. การนำเสนอข้อมูลหมายถึงข้อใด
    ก. การใช้ทักษะในการนำเสนอ
    ข. เสนอแนะการวางแผน
    ค. เสนอข้อเท็จจริง
    ง. การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล

12. ข้อใดคือการวางแผนการนำเสนอที่ถูกต้อง
    ก. วางรูปแบบให้เหมาะสมกับเวลา สถานการณ์และบุคคล
    ข. วางแนวในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
    ค. วางเค้าโครงในการนำเสนอ
    ง. ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดคือลักษณะของผู้นำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
    ก. มีความรู้ในเรื่องที่จะนำเสนอเป็นอย่างดี
    ข. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการนำเสนอ
    ค. มีการฝึกซ้อมการนำเสนออย่างถูกวิธี
    ง. ถูกทุกข้อ


14. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล
    ก. Microsoft Power Point
    ข. Microsoft Acess cycle
    ค. Microsoft Excel
    ง. Microsoft FoxPro 

15. Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการทำอะไร
    ก. การอ่านข้อมูล
    ข. การพิมพ์ข้อมูล
    ค. การนำเสนอข้อมูล
    ง. การเก็บข้อมูล


16. พื้นที่ใช้สำหรับการตกแต่งสไลด์เรียกว่าอะไร
    ก. แท็บภาพนิ่ง (Slide Tab)
    ข. เมนู (Menubar)
    ค. มุมมองสไลด์ (Slide View)
    ง. พื้นที่แสดงสไลด์ (Slide Area)


17. วิธีการสร้างงานนำเสนอใน โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 มีกี่วิธี
    ก. 1 วิธี
    ข. 2 วิธี
    ค. 3 วิธี
    ง. 4 วิธี

18. ข้อใดคือข้อดีของการสร้างงานนำเสนอจากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
    ก. ทำเสร็จในขั้นตอนเดียว
    ข. กำหนดรูปแบบสไลด์ให้อัตโนมัติ
    ค. ง่ายและรวดเร็ว
    ง. ถูกทุกข้อ 

19. เมื่อสร้างสไลด์แผ่นใหม่คุณสมบัติต่างๆของสไลด์เดิมจะถูกถ่ายทอดไปยังสไลด์ใหม่ๆทันทีเป็นการสร้างเนื้อหาจากวิธีใด
    ก.จากแม่แบบออกแบบ
    ข. จากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
    ค. จากงานนำเสนอเปล่า
    ง. ไม่มีข้อใดถูก

20. ถ้าต้องการกำหนดคุณสมบัติต่างๆในสไลด์ด้วยตนเองควรเลือกการสร้างงานนำเสนอจากวิธีใด
    ก. จากแม่แบบออกแบบ
    ข. จากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
    ค. จากงานนำเสนอเปล่า
    ง. ไม่มีข้อใดถูก


เฉลย

ข.  2 ประเภท
ค.  กราฟิกการนำเสนอ
ก. โปรแกรมช่วยออกแบบ
ง.  โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ
ข.  งานกราฟิกวาดภาพ
ข.  กราฟิกแบบบิตแม็ป , กราฟิกแบบเวคเตอร์
ก.  โปรแกรมระบายสี (Paint program)
ข.  pixel
ค.  สามารถตกแต่งภาพได้
10  ง.ข้อ 1 และ 4
11  ง. การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล
12  ง. ถูกทุกข้อ 
13  ง. ถูกทุกข้อ
14  ก. Microsoft Power Point
15  ค. การนำเสนอข้อมูล
16  ก. แท็บภาพนิ่ง (Slide Tab)
17  ค. 3 วิธี
18  ง. ถูกทุกข้อ
19  ข. จากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
20  ค. จากงานนำเสนอเปล่า